19 Temmuz 2024

Üyelik Şartları

Derneğe üye olabilmek için aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması ve belirtilen niteliklere sahip olunması gereklidir:

• 18 yaşını bitirmiş,
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan tacir gerçek kişiler,
• Toplum içinde iyi tanınan ve sosyal yaşamı düzenli,

Genel veya özel af yasalarından faydalanmış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, teröreylemlerine katılma, bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle mahkum olmamış,Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının 1. babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkûm olmamış,Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı; halka sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölgefarklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçlarıyla, Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek suçlarından, aynı Kanun’un 316, 317 ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkûm olmamış,Türk Ceza Kanunu’nun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiilleri; aynı Kanun’un 537. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olmamış,

Her hangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olmamış durumda olanlar,

Süt ve Süt Ürünleri üretimi veya tedariki veya sektöre hizmet ya da yardımcı ürünler sağlanması konularında en az bir yıldır ticari ve sınai faaliyette bulunmaları veya bu faaliyetlerde bulunan şirketin ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü olmaları veya en üst düzeyde yönetici konumunda görev almaları veya şirket önetim kurulu tarafından süreli olarak yazılı bir kararla temsilci olarak atanmaları ve sahibi, ortağı, yetkili temsilcisi oldukları şirketin; Yasal Mevzuata ve Gıda Hijyen standartlarına uyumlu üretim yapması.

Toplam iki asıl üye tarafından imzalanmış Dernek üye müracaat formunun doldurularak, dört adet renkli vesikalık fotograf, iki adet ikametgâh belgesi, iki adet nüfus cüzdanı sureti ve bir adet cumhuriyet savcılığından sabıkası olmadığına dair belge ile Derneğe üyelik müracaatı yapılır. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için takdim edilen adaylar hakkında en geç bir ay içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde, oy çokluğu ile karar alarak sonucu adaya yazı ile bildirir. Başvuru sahibine ret gerekçesi açıklanmaz. Üye kabulü veya reddinin nihai mercii Genel Kuruldur.

Üyelik başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.