18 Mayıs 2024

Tüzüğümüz

AMBALAJLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI

———————————————————————————————-
Madde 1- Derneğin adı “Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

———————————————————————————————-
Madde 2- Derneğin merkezi ANKARA ilidir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

DERNEĞİN AMACI

———————————————————————————————-
Madde 3- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak; Süt ve Süt Ürünleri sektörünün temsilcileri olan sanayicileri ve ham madde üreticilerini bir çatı altında toplayarak, aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve iş birliğini geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak; Süt ve Süt Ürünleri sanayicilerinin son tüketiciler ile iletişim içinde bulunmak suretiyle bilgi edinmelerine, ürünleri tanıma ve kullanmalarında üretici ve tüketici bilinçlendirilmesinde yardımcı olmak; sanayi, ticari ve sosyo–ekonomik ilerlemeye yönelik bilgi, teknoloji ve sermaye koordinasyonunu sağlamak ve öncelikli olarak ancak sınırlı olmamak kaydı ile Süt ve Süt Ürünleri sektörünün daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

———————————————————————————————-

Madde 4- Dernek yukarıda belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda şu çalışmaları yapar:

 

4-1. Türkiye içerisinde faaliyet gösteren Türk ve yabancı Süt ve Süt Ürünleri üreticilerine ve sanayicilerine mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, ülke hayvancılığının gelişmesine, halk sağlığına uygun ve dünya pazarlarında kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet gücü üstün mamul üretimi hedefinin gerçekleştirilmesine, ülke içinde artan üretime yeterli talep yaratılmasına ve dış pazarlarda ihracat imkânları oluşturulmasına katkıda bulunmak, iç piyasada ve üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak.

 

4-2. Türkiye ekonomisini geliştirmek ve Süt ve Süt Ürünleri sanayicilerini, bu konuda uzman meslek, bilim ve iş adamlarını bir araya getirerek, ülke ekonomisine faydalı çalışmalarda bulunmak için örgütler.

4-3. Süt ve Süt Ürünleri üretiminde kullanılan ana ve yardımcı maddeler ile ilgili ulusal ve uluslararası  faaliyetleri, gelişmeleri ve yasal mevzuatı izler, bu konularda üyeleri bilgilendirir, üyelerinin ve temsil ettikleri kuruluşların yasal mevzuata uyumları için yönlendirici olur.

 

4-4. Serbest piyasa şartlarına uygun olarak sanayicilerin ülke ekonomisinin gelişmesi için faaliyet göstermelerini teşvik eder.

 

4-5. Süt ve Süt Ürünleri sanayicilerinin karşılaştıkları sorunların, bakanlıklar ve bağlı teşkilatları, üniversiteler, enstitüler, laboratuvarlar ve diğer özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim sağlayıp iş birliği yaparak üyelerin ve kuruluşlarının hak ve menfaatlerinin yasal ve bilimsel veriler çerçevesinde korunmasında; ülkemizdeki gıda üretim standartlarının AB yasalarına uyum sağlamasında; üretim maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesinde ve kişi başına düşen tüketim miktarının gelişmiş ülkeler seviyelerine çıkarılmasında; ürünlerin ve ham maddelerin hijyenik ortamlarda temin edilmesinde çıkan sorunların çözümlenmesinde ve bu sorunlarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin  sağlanmasında; yüksek standartlarda üretim yapan sanayi yatırımlarının artmasını sağlamak için çalışmalar yapılmasında öncülük eder.

 

4-6. Süt ve Süt Ürünleri ve ilgili yan ürünler piyasasının düzenli, güvenilir ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine yönelik çalışmalar yapar. Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması için her türlü medyadan faydalanır; toplantılar, seminerler, kurslar, konferanslar, kongreler, basın toplantıları düzenler; bülten, dergi veya yayın organlarının basım ve dağıtımını yapar.

4-7. Sektörde faaliyette bulunup, yasal olmayan yöntemlerle haksız rekabette bulunan kişi ve kuruluşlara karşı üyelerinin ve temsil ettikleri kuruluşlarının hak ve menfaatlerini korur.

4-8. Üyelerinin ithalat ve ihracatla ilgili faaliyetlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapar; ithalat ve ihracatta engel teşkil eden sorunların aşılması için gerekli girişimlerde bulunur; kullanılan ham maddelerin, katkı maddelerinin veya ürünlerin ihracat ve ithalatının kotaya tabi tutulması halinde düzenleyici ve yönlendirici çalışmalarda bulunur.

4-9. Süt ve Süt Ürünleri üretiminin yapısını, mevcut durumunu ortaya koyarak, çalışan üretim tesislerinin ve müştemilatının envanter ve kapasite çalışmalarını yaparak sektörle ilgili bilgi bankası oluşturur.

4-10. Üyelerinin mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla, yurt içi ve yurt dışında inceleme gezileri, fuar, sergi, seminer ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirir veya başka  bir dernek, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek bu tür organizasyonlara katılmak, iş birliği yapmak hususunda  üyelerini bilgilendirir. Söz konusu faaliyetlerle ilgili olarak onur belgesi, sertifika ve benzeri teşvik edici belgeler verir. Tüzük’te gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası ilişkilerde bulunabilir ve mesleki kuruluşlarla iletişim sağlar, yurt dışında kurulmuş derneklere üye olabilir ve yurt dışı piyasaları hakkında araştırmalar yapar.

4-11. Genel tüketici haklarının organize bir biçimde korunması amacıyla nihai tüketiciye ulaşan gıda maddelerinin üretim standardını ve kalitesini tespit ve temine yönelik çalışma prensiplerini ilgili makamlara aktarmak, bu girişimlerin takipçisi olmak.

4-12. İç piyasalarda ham madde fiyat hareketlerini belirten bilgileri toplamak bu hususlarda ilgili rapor, dergi ve neşriyatı takip ederek uygulama ile ilgili prensip kararlarını tespit etmek.

 

4-13. Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara katılmak, bu çalışmalarda elde edilen bilgilere dayalı prensipler oluşturmak ve bu bağlamda derneğimizin üyesi sanayicileri bilinçlendirmek ve bu yöndeki uygulamaların özendirilmesini sağlamak.

 

4-14. Süt ve Süt Ürünlerinin; depolama, dağıtım, tüketiciye intikali, maliyet ve satış fiyatlarının tespiti ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, resmi makamlarca yapılacak çalışmaların ve alınacak kararların, üyelerin zararına olmaması için tedbirler almak ve bu hususlarda ilgili makamları uyarmak.

4-15. İlgili komitelerde Süt ve Süt Ürünü üreticilerinin temsil edilmesini sağlamak üzere girişimlerde bulunmak.

4-16. Dernek, amacına uygun olarak personel istihdam eder, demirbaş ve gayrimenkul edinebilir. Bu gayrimenkuller üzerinde Dernek lehine her nevi irtifak, kira, şufa, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir, terkin ve fek edebilir, alacaklarının ve menfaatlerinin korunması amacıyla ipotek alır  veya ipotek kaldırır.

4-17. Aynı amaçlı dernekleri bir araya getirerek federasyon kurabilir veya kurulmuş olan bir federasyona katılabilir veya ayrılabilir.

4-18. Gerek duyulduğunda danışmanlık hizmetleri alır veya talep halinde danışmanlık  veya bilirkişilik hizmetleri verir.

4-19. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanır. Anayasa’da belirtilen Cumhuriyet’in temel niteliklerine ve 174. maddede sıralanan İnkılap Kanunları’nın korunması hükümlerine aykırı, Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu mahiyette, suç işlemeye, ayaklanmaya, isyana teşvik edici, Devletin gizli belgelerini açıklamaya, Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini ve çalışmalarını küçük düşürücü ve kötüleyici ve başkalarının şöhret ve haklarını, özel ve aile hayatlarına tecavüz etme amacına yönelik bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapamaz ve destekleyemez.

4-20. Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

4-21. Yurt dışında kurulmuş,  Süt ve Süt Ürünleri konusunda faaliyette bulunan dernek, federasyon veya kuruluşlara üye olabilir, faaliyetlerine katılabilir.

4-22. Üyelerin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak için, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları nezdinde Dernek Tüzel kişiliği sıfatıyla idari ve hukuki girişimlerde bulunmak, dava açmak; ayrıca üyelerin veya Derneğimizle aynı amaçla kurulan başkaca dernek ve diğer kuruluşların yada Derneğin bağlı bulunduğu Konfederasyonların açtıkları davalara katılmak; üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlemesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, üyelerini taleplerine bağlı olarak her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde bu kişileri temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak

ŞUBE KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ, DERNEK GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

———————————————————————————————-

Madde 5-1. Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla Şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen Şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

5-1. Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

5-2. Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. Genel Kurul, Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu Tüzük’te yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şubede de uygulanır.

 

5-3. Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin Olağan Genel Kurulu iki yılda bir, Aralık ayı içerisinde, Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Şubeler Genel Kurul Sonuç Bildirimi’nin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Genel Merkezi’ne bildirmek zorundadır.

 

5-4. Şube üyelerinin tamamı Genel Merkez Genel Kuruluna delege olarak katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

 

ÜYELİK

———————————————————————————————-

Madde 6- Derneğe üye olabilmek için aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmiş olması ve belirtilen niteliklere sahip olunması gereklidir:

 

6-1. 18 yaşını bitirmiş,

 

6-2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan tacir gerçek kişiler,

6-3. Toplum içinde iyi tanınan ve sosyal yaşamı düzenli,

6-4. Genel veya özel af yasalarından faydalanmış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma, bu eylemleri tahrik ve teşvik  suçlarından biriyle mahkum olmamış,

Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının 1. babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkûm olmamış,

Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı; halka sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçlarıyla, Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek suçlarından, aynı Kanun’un 316, 317 ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkûm olmamış,

Türk Ceza Kanunu’nun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı fiilleri; aynı Kanun’un 537. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olmamış,

6-5. Her hangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olmamış durumda olanlar,

6-6. Süt ve Süt Ürünleri üretimi veya tedariki veya sektöre hizmet ya da yardımcı ürünler sağlanması konularında en az bir yıldır ticari ve sınai faaliyette bulunmaları veya bu faaliyetlerde bulunan şirketin ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü olmaları veya en üst düzeyde yönetici konumunda görev almaları veya şirket yönetim kurulu tarafından süreli olarak yazılı bir kararla temsilci olarak atanmaları ve sahibi, ortağı, yetkili temsilcisi oldukları şirketin; Yasal Mevzuata ve Gıda Hijyen standartlarına uyumlu üretim yapması.

6-7. Derneğe üyelik müracaatı, Dernek Üyelik Müracaat Formu doldurularak ve bir adet nüfus cüzdanı sureti ile yapılır.

 

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için takdim edilen adaylar hakkında en geç bir ay içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde, oy çokluğu ile karar alarak sonucu adaya yazı ile bildirir. Başvuru sahibine ret gerekçesi açıklanmaz. Üye kabulü veya reddinin nihai mercii Genel Kuruldur. 

 

ÜYELİK TÜRLERİ

———————————————————————————————-
Madde 7- Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneğinin Asıl ve Onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

 

7-1. Asıl Üyeler; Dernek Tüzüğü’ndeki amaç ve faaliyetleri benimseyen ve tüzük hükümleri ile üyelik koşullarına uyan üyelerdir.

 

7-2. Onursal Üyeler; Dernek Tüzüğü’ne göre Asıl Üyelik vasfına haiz olmayan fakat Derneğe maddi ve manevi yararları dokunabilecek, memuriyet, makamı ve sektöre hizmetleri itibariyle katkı sağlayabilecek, sektörde tanınan ve duayen sıfatına sahip, şahıs ve vasıfları Yönetim Kurulunca tespit olunan kişilerdir. Onursal Üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına öneri getirebilir, Genel Kurula katılabilirler ve Genel Kurulda söz alma hakkına sahiptirler, ancak oy kullanamazlar. Genel Kurul üyeleri çizelgesinde gösterilemezler ve toplantı yeter sayısının hesaplanmasında göz önünde tutulamazlar. Dernek organlarına seçilemezler ve aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

 

ÜYELİK HAKLARI

———————————————————————————————-
Madde 8- Dernek üyelerinin hakları aşağıda belirtilmiştir:

 

8-1. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz.

8-2. Üyeler diledikleri zaman  istifa edebilirler. Bunun için, bu üyelerin arzularını bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmeleri yeterlidir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

8-3. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir; üye eşitliğini kısıtlayıcı ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan kararlar alınamaz. Asıl üyeler, Genel Kurula katılma, oy kullanma, yönetim organlarını seçme ve seçilme haklarına sahiptir.

8-4. Her asıl üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişi üyeler yasal temsilcileri aracılığı ile oy kullanırlar. 

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

—————————————————————————————————
Madde 9- Üyeliğin son bulması aşağıdaki gibi gerçekleşebilir:

 

9-1. İstifa ile üyeliğin son bulması: Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyen üye, Dernek Yönetim Kuruluna yazılı müracaatta bulunarak istifa edebilir. İstifa eden üye ancak Genel Kurulun kararı ile tekrar üye olabilir.

 

9-2. İşi bırakma nedeniyle üyeliğin son bulması: Gerçek veya Tüzel kişi üyelerin sektörden ayrılmaları halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri sona erer.

 

Dernekte tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi olan kişinin, herhangi bir şekilde kuruluşundan ayrılması durumunda adı geçen kuruluş en geç 3 ay içerisinde ayrılan kişinin yerine yeni temsilcisini Derneğe bildirir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

———————————————————————————————-
Madde 10-
Herhangi bir üyenin üyelikten çıkartılmasına aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu karar verebilir:

 

10-1. Tüzük’ün 6. maddesinin (6-4) ve  6-5) bentlerinde belirtilen şekilde mahkûm olmak,

10-2. Fikirlerini özgürce beyan etmenin dışında Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici söylemlerde veya hareketlerde bulunmak,

10-3. En az bir yıllık üyelik aidatını, yazılı tebligat yapılmasına rağmen ödememek,

10-4. Derneğin amaçlarına aykırı hareket etmek, Genel Kurul kararlarına uymamak,

10-5. Gıda Kodeksi’ne aykırı olarak tüketicilere sağlıksız ürünler ürettiğinden dolayı ilgili resmi makamlarca birden fazla kapatma veya üretimi durdurma cezası almak,

10-6. Üyeler arasında, objektif kurallar ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı bir biçimde ahenk bozucu hareketlerde bulunmak,

10-7. Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmiş olmak.

Üyelik kaydı, üç üyenin yazılı teklifine istinaden Yönetim Kurulu kararıyla silinir. Üyenin, sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmediği gerekçesine dayanarak, Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Üye itirazını, üyeliğinin sona erdiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yapar. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır, bu karar kesindir. Süresinde itiraz edilmemesi ve Genel Kurulda itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

———————————————————————————————-
Madde 11- Derneğin organları şunlardır:

 

11-1. Genel Kurul

11-2. Yönetim Kurulu

11-3. Denetim Kurulu

 

GENEL KURUL

———————————————————————————————-
Madde 12- Genel Kurul Derneğe kayıtlı asıl üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder ve Derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurulun toplantısı için her türlü hazırlık Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI ve YERİ

———————————————————————————————-
Madde 13-
Genel Kurul 2 yılda bir Mart ayı içerisinde OLAĞAN olarak  ve Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun kararıyla yahut Dernek üyelerinin 1/5 ‘inin yazılı isteği üzerine OLAĞANÜSTÜ toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetim Kurulunun veya üyelerin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu  veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulunun belirteceği yerde yapılır.

 

 ÇAĞRI USULÜ

———————————————————————————————-

Madde 14– Yönetim kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI 

———————————————————————————————-
Madde 15- Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük’ün değiştirilmesi veya Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiyesi hususlarının görüşülebilmesi için üyelerin 2/3 çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

———————————————————————————————-

Madde 16– Genel Kurula katılacak üyeler  Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK  KONULAR

———————————————————————————————-
Madde 17- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından  görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların  gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREV ve  YETKİLERİ

———————————————————————————————-
Madde 18- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 

18-1. Dernek organlarının seçilmesi,

18-2. Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,

18-3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

18-4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

18-5. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

18-6. Derneğin kurulmuş veya kurulacak olan sektörle ilgili herhangi bir federasyona katılması veya ayrılması,

18-7. Katılma kararı alınan federasyonun tüzüğüne göre; istenen sayıda temsilci veya temsilcilerin seçilmesi,

18-8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

18-9. Derneğin feshi ve tasfiyesi hakkında karar verilmesi,

18-10. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

18-11. Yeni çalışma yılı ve dönemi için direktifler verilmesi ve tavsiyelerde bulunulması,

18-12. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

18-13. Yönetim ve Denetim Kurullarının üyelerinin seçilmesi,

18-14. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda, Derneğin amaçları dâhilinde taşınmaz mallarının üçüncü kişilere kiraya verilmesi veya bila bedel kullandırılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

18-15. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için gerektiğinde Dernek ticari işletmesi ve/veya vakıf kurulması veya kurulmuş vakıflara iştirak edilmesi kararının verilmesi.

 

OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ

———————————————————————————————-
Madde 19- Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Tüzük’te belirlenen durumlar dışında oyların nasıl belirleneceğine Genel Kurul Divan Başkanlığı karar verir. Toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu, alınacak kararı belirler.

 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

———————————————————————————————-
Madde 20- Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Dernek asıl üyeleri arasından, iki yıl için gizli oyla seçeceği on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

Yönetim Kurulu ilk oturumunda kendi içinde yapacağı bir seçimle Yönetim Kurulu Başkanını, Başkan Yardımcısını ve Sayman Üyeyi seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğin de başkanıdır. Derneği yurt içinde ve dışında Başkan temsil eder. Yönetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi vekil tayin etmek suretiyle oyunu kullanamaz.

 

 YÖNETİM KURULU TOPLANTI ZAMANI VE USULÜ

———————————————————————————————-
Madde 21-1. Yönetim Kurulu üyelerin çoğunluğu ile belirlenen zamanda toplanır. Müteakip toplantının yapılacağı yer, gün ve saat bir evvelki  toplantıda tespit edilir. Üst üste üç defa mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye Yönetim Kurulunun kararı ile görevden ayrılmış sayılır.

 

21-2. Yönetim Kurulu, Dernek ikametgâhında veya dilediği başka bir yerde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

 

21-3. Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde Başkan Yardımcısı yönetir. Tutanaklar üyeler tarafından imzalanarak usulüne uygun olarak saklanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

———————————————————————————————-
Madde 22-1. Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine, ilk sıradan başlayarak yedek üyeler çağrılır.

 

22-2. Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine geçen yedek üyelerin de ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, Genel Kurulu yapmakla görevlendirir. 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

———————————————————————————————-
Madde 23-
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 

23-1. Genel Kurul kararlarını uygulamak,

 

23-2. Derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun her türlü faaliyetlerde bulunmak,

23-3. Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve mesleki hususlarda temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

23-4. Gerek gördüğü takdirde Dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirmek,

23-5. Genel Kurul kararı ile açılmasına karar verilen şube ve/veya şubeler ile ilgili olarak en az üç kişiye Şube Kurucusu sıfatı ile yetki vermek,

23-6. Genel Kurul gündemini hazırlamak, Genel Kurul için gerekli işlemleri tamamlamak, Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

23-7. Derneğin Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

23-8. Dernekler Kanunu’na ve Dernek amaçlarına uygun yatırımlarda bulunmak,

23-9. Gerektiğinde Genel Sekreteri tayin etmek, çalışma şartlarını ile görev ve yetkilerini tespit etmek. Dernek faaliyetleri için gerekli sayıda personeli göreve almak ve görevlerini sona erdirmek, 

23-10. Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

23.11. Dernek çalışmalarını üyelere duyurmak,

23.12. Üyelik için başvuruda bulunanların Derneğe üye olarak katılmasına uygun olup olmadığına karar vermek.

23-13. Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Dernek Başkanına vekâlet eder.

23-14. Sayman Üye Dernek gelirlerini tahsil eder, giderleri düzenler ve yasal gerekçelere göre yürütür. Gelir ve giderlerden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

23-15. Kendilerinden istendiği takdirde, üyeler de Yönetim Kurulu toplantısına katılabilir, Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yerine getirerek, derneğin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunurlar.

23-16. Üyelerin iş hayatında karşılaştıkları sorunların önlenmesine, süt ve süt ürünlerine ilişkin sektörün gelişmesini güçleştiren mevzuat usullerinin üyeler lehine neticelendirilmesine çalışır, bakanlıklar ve teşkilatları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde ihtilafların ve işlemlerin üyeler lehine takibini yapar, lobi çalışmalarında bulunur, mesleki, ticari ve sınai ahlakın korunmasına rehberlik eder.  

23-17. Dernek Yönetim Kurulu kararı ile borçlanabilir.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

———————————————————————————————-
Madde 24-
Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Asıl üyeler Genel Kurulu takiben ilk toplantılarında bir Başkan seçerler. Görev süresi iki yıldır.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Derneğin iç denetimi Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

DENETİM KURULUNUN  GÖREV VE YETKİLERİ

———————————————————————————————-

Madde  25–Denetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 

25-1. Denetim Kurulu tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik eder.

 

25-2. Genel Kurul adına bir yılı geçmeyen aralıklarla derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

25-3. Derneğin hesap bilançosunu inceler. 

 

25-4. Denetim Kurulu, Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

———————————————————————————————-
Madde 26- Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin Ad ve Soyadları, T.C. Kimlik Numaraları, Baba Adları, Doğum Yeri ve Tarihleri, Temsil Ettikleri Tüzel Kişiliklerin Adları, Tabiiyetleri, Cinsiyetleri, Meslekleri,  Seçildikleri Görevleri ve Yerleşim Yerleri Genel Kurul tutanakları ile birlikte mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

 

AİDAT MİKTARLARI

———————————————————————————————-
Madde 27- Dernek üyeleri Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat olmak üzere iki tür aidat öderler. Giriş Aidatı, üyeliğe kabul edildikten sonra ödenir. Üye, yıllık aidat miktarının tamamını en geç her takvim yılının dördüncü ayı içerisinde ödemekle yükümlüdür. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat miktarlarını her yıl için belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

———————————————————————————————-
Madde 28- Derneğin Gelirleri;

 

28-1. Üye olacakların bir defaya mahsus olmak üzere verdikleri giriş aidatı, yıllık üyelik aidatları ve katılma payları,

 

28-2. Bağışlar ve yardımlar,

 

28-3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen temsil, konser, yarışma, seminer ve konferans, sergi ve fuar gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

 

28-4. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığı, tesis, işletme ve kuruluşlarından elde edilecek gelirler,

28-5. Yardım Toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

 

DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ İLE TUTULACAK DEFTERLER

———————————————————————————————-
Madde 29- Dernekte, İşletme Hesabı esasına göre defter tutulur. Derneğin İşletme Hesabına göre tutacağı defterler aşağıdaki gibidir:

 

29-1. Üye Kayıt Defteri,

29-2. Karar Defteri,

29-3. İşletme Hesabı Defteri,

29-4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

29-5. Evrak Kayıt Defteri,

29-6. Demirbaş Defteri,

Derneğin yıllık brüt gelirinin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak Bilanço Esasına göre defter tutulur. Bilanço Esasına geçilmesi halinde Derneğin tutacağı defterler aşağıdaki gibidir:

29-7. Üye Kayıt Defteri,

29-8. Karar Defteri,

29-9. Yevmiye Defteri,

29-10. Büyük Defter,

29-11. Envanter Defteri,

29-12. Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

 

29-13. Evrak Kayıt Defteri.

 

Bu maddede sayılan, tutulması zorunlu olan defterler İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

 

İLZAM YETKİSİ

———————————————————————————————-
Madde 30- Dernek, Başkan ve bir Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzaları ile ilzam olunur.

 

MESLEKİ DAYANIŞMA

———————————————————————————————-
Madde 31- İş kolunun ortak menfaat ve ihtiyaçları göz önünde tutularak, Dernek organlarınca usulüne uygun olarak alınacak, üyelerin birlik ve dayanışması ya da mesleki ahlak kuralları ile ilgili kararlara ve yasal davranışlara, üyeler uymak zorundadır.

 

 GELİR ve GİDERLERDE USUL

———————————————————————————————-
Madde 32- Dernek gelirleri Alındı Belgesiyle toplanır ve giderleri Harcama Belgesiyle yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel yasalarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi Dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

 

DERNEĞİN  İÇ DENETİMİ

———————————————————————————————-
Madde 33- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 TEBLİGAT USUL ve ŞEKLİ

———————————————————————————————-

Madde 34- Üyelerin tebligat adresi, üyelik başvurusunda gösterdiği adrestir. Her türlü tebligat bu adrese yapılır. Adres değişikliği olduğu takdirde, üyelerin yeni adreslerini yazılı olarak Derneğe bildirmesi gerekmektedir. Üyeye tebligat yapılamayan hallerde keyfiyet, on gün süre ile Dernek ilan tahtasına asılır. Bu sürenin son günü tebligat tarihi olarak kabul edilir. İlanın askı ve indirilmesi bir tutanakla tespit edilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

———————————————————————————————-
Madde 35- Genel Kurul kararıyla tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanılması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin  2/3 oyudur. Tüzük değişiklikleri Dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük Mülki Amirliğine Genel Kurul evrakının teslimi esnasında bildirilir.

 

FESİH ve TASFİYE

———————————————————————————————-
Madde 36- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Tüzük’e göre, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunmaları şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin  2/3 çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin tüm varlığı, varsa borçları ödendikten sonra, aynı amaca hizmet eden bir başka derneğe, bulunmadığı takdirde benzer amaçlara  hizmet eden başka bir derneğe devir kararı da alınır.

 

TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER

———————————————————————————————-
Madde 37– Dernek Tüzüğü’nde açıklık bulunmayan ve belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

(0)

Loading

ASÜD © (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği) 2019.